De kleine lettertjes

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van McSnooze, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Maastrichtersteenweg 33A 3770 Riemst, ondernemingsnummer BE0686873628 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van McSnooze moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door McSnooze aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden McSnooze niet. McSnooze is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. McSnooze is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. De prijzen in de aanbiedingen en offertes gelden onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door McSnooze. McSnooze kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Bijhorende productfoto’s kunnen kleurafwijkingen hebben tov het uiteindelijke product, dit doordat we afhankelijk zijn productfoto’s van onze leveranciers, McSnooze kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld, noch kan dit reden zijn voor retour tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 4: Online aankopen

De klant dient de bestelling af te ronden via het winkelmandje. Daarop volgend dient de klant zijn/haar gegevens in te vullen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens. Indien er foute informatie werd ingevuld dient de klant McSnooze te contacteren vooraleer de bestelling verzonden is.

In geval van grotere bestellingen met specifiek drukwerk zal de klant eerst de betaling (of indien afgesproken het voorschot) voldoen vooraleer McSnooze de artikelen bedrukt. Indien afgesproken om de betaling te voldoen na levering van de goederen dient de klant de betaling te volmaken binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de factuurdatum.

Bij het gebruik maken van onderstaande betaalsystemen worden transactiekosten verrekend door desbetreffende betaalsystemen. Bij eventuele dubbele betalingen bij het gebruik van de online betaalsystemen door de klant kan McSnooze de klant het teveel gestorte bedrag terug storten. Op deze bedragen kan McSnooze de transactiekosten niet terug vergoeden aan de klant.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen (aanvullen / schrappen waar nodig, en tevens de eventuele kosten verbonden aan het gebruik ervan aangeven):

• via kredietkaart
• via bankkaart (Bancontact / Mister Cash)
• via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE11 3632 1198 4648
• via Belfius Direct Net
• via ING Direct
• via KBC/CBC Payment Button
• via iDeal

McSnooze is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Leveringskosten zijn afhankelijk van de artikelen die in de bestelling zitten en worden altijd duidelijk weergegeven.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België of Nederland De levering gebeurt door BPOST of UPS (Kiala).

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan McSnooze.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door McSnooze was geboden.

Wanneer McSnooze Shirts met de klant overeengekomen is om textiel te bedrukken zullen de levertijden zich bevinden tussen 5-10 werkdagen na ontvangst betaling, tenzij met de klant anders overeen gekomen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud & pasmaten

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van McSnooze. Indien de klant nood heeft aan pasmaten kunnen deze aangeleverd worden. Pasmaten worden in rekening gebracht en bij een eventuele bestelling van het totaalproject in mindering gebracht op de totaalfactuur. In alle andere gevallen dienen pasmaten terug gebracht te worden binnen 14 kalenderdagen na ophaling/levering. Bij het niet tijdig terug bezorgen van de pasmaten zal het totale bedrag van de pasmaten aangerekend worden aan de klant of in mindering worden gebracht. Pasmaten worden na 14 kalenderdagen niet terug genomen. Pasmaten met beschadigingen, vlekken of rook- en wasschade worden niet terug genomen en in rekening gebracht tav de klant. Indien de klant besluit om het project te annuleren na voorziening van pasmaten, worden pasmaten alsnog in rekening gebracht.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van McSnooze te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij McSnooze.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant McSnooze, Maastrichtersteenweg 33A 3770 Riemst, info@mcsnooze.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan McSnooze heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan McSnooze, Maastrichtersteenweg 33A 3770 Riemst. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 6,50 EUR. Indien de klant een product wil omruilen zal er een nieuwe verzendkost van McSnooze naar klant aangerekend worden.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt McSnooze zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door McSnooze geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

McSnooze betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst

• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn

• de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de McSnooze klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan McSnooze.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant McSnooze zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

McSnooze is op geen enkele manier verantwoordelijk te stellen voor beschadigingen aan de prints of textiel die ontstaan door de wasvoorschriften niet te volgen. De klant dient zich ten alle tijden aan de wasvoorschriften te houden.

McSnooze is op geen enkele manier verantwoordelijk te stellen voor beschadigingen aan de prints of textiel die ontstaan door de wasvoorschriften niet te volgen. De klant dient zich ten alle tijden aan de wasvoorschriften te houden. Bij het gebruik van detergenten, bleekmiddelen, azijn, wasverzachters en dergelijk vervalt alle aansprakelijkheid van McSnooze Shirts. Dit is op eigen risico van de klant.

Bestellingen met persoonlijke designs dienen geannuleerd te worden binnen 24u na de bestelling. Hierna is annuleren niet meer mogelijk. Bestellingen met persoonlijke designs/ontwerpen kunnen ook niet terug gestuurd worden wegens de persoonlijke aard van het product.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van McSnooze is bereikbaar op het telefoonnummer +32 474595604 via e-mail op info@mcsnooze.be of per post op het volgende adres Maastrichtersteenweg 33A 3770 Riemst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Betaling & Sancties voor niet-betaling

De klant gaat akkoord met een betaaltermijn van 14 kalenderdagen vanaf factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Te volmaken onder vermelding van factuurnummer. Door betaling gaat U akkoord met onze volledige algemene voorwaarden
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover McSnooze beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt McSnooze zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, McSnooze respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan [McSnooze, Maastrichtersteenweg 33A 3770 Riemst, info@mcsnooze.be], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot McSnooze, Maastrichtersteenweg 33A 3770 Riemst, info@mcsnooze.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, McSnooze heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

McSnooze houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Bij het door de klant uploaden van afbeeldingen voor persoonlijke bedrukkingen (bv: Covid Safe Pass QR shirt/hoodie) geeft de klant door akkoord te gaan de toelating aan McSnooze Shirts om de geuploade afbeeldingen enkel en alleen te gebruiken voor de productie van het gekozen shirt/hoodie. McSnooze Shirts houdt verder geen QR gegevens bij en zal deze ook niet opslaan noch gebruiken voor andere doeleinden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@mcsnooze.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door McSnooze om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van McSnooze. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan McSnooze, Maastrichtersteenweg 33A 3770 Riemst, info@mcsnooze.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Datum : (*)

Doorhalen wat niet van toepassing is.